Административно право и процес

Административното право стои в основата на отношенията между държавните и общинските органи, от една страна, и физическите и юридическите лица – от друга. То намира широко приложение както във всички сфери на икономическата дейност, така и при упражняване на правата и изпълнение на задълженията на гражданите.

 

В обхвата на административното право попадат производствата по издаване на различни видове документи, получаването на разрешения за извършване на определена дейност, обжалването на наложени санкции за извършени административни нарушения и много други.

 

Нашите юристи притежават теоретична подготовка и дългогодишен практически опит в областта на административното право и административния процес и могат да Ви предоставят консултации и да Ви окажат пълно правно съдействие във връзка с:

 

  • Представителство пред държавни и общински органи и институции;
  • Издаване на административни актове;
  • Оспорване по административен и по съдебен ред на административни актове, вкл. на отказите да Ви бъдат издадени такива актове;
  • Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Обжалване на актове за прилагане на принудителни административни мерки;
  • Отмяна на влезли в сила административни актове, наказателни постановления и съдебни решения;
  • Обжалване на действия и бездействия на административни органи;
  • Изпълнение на влезли в сила административни актове и съдебни решения;
  • Ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на физически и юридически лица.