Данъчно право

Данъчното право е материя, която се отличава със своята обширност, динамичност и не на последно място – неизменно присъствие във всеки един икономически и житейски аспект. То разглежда данъчните ефекти, които настъпват при осъществяването на стопански операции, придобиването на доходи и разпореждането с имущество и в този смисъл е неразривно свързано както с бизнеса, така и с ежедневната дейност на физически и юридически лица.

 

Опитът ни е показал, че добрият специалист по данъчни въпроси следва да притежава обширни и детайлни познания във всички правни отрасли, да има комбинативно мислене и да умее да вниква в спецификата на дейността на своя клиент.

 

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ разполага с експертиза както в областта на материалното данъчно право, така и в областта на данъчния процес.

Нашите юристи могат да ви предоставят съвет при необходимост от съдействие във връзка с:

 

  • Всякакви въпроси, свързани с ДДС, акцизи, корпоративен данък, алтернативни данъци, данъци върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси;
  • Регистрация по ЗДДС;
  • Оспорване на индивидуални административни актове на приходната администрация;
  • Подаване на възражения срещу ревизионни доклади;
  • Оспорване на ревизионни актове по административен и по съдебен ред;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от органите по приходите;
  • Образувани изпълнителни производства за събиране на публични вземания;
  • Прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
  • Представителство пред приходната администрация и пред съдебни органи по данъчни дела.