Хазартно право

Нашите адвокати са сред малкото в страната, които специализират в областта на хазартното право.

 

Дейността по организиране на хазартни игри е силно регулирана от страна на държавата и работата с тази материя изисква задълбочени познания на съществуващата нормативна уредба и практически опит в нейното прилагане.

 

Хазартното законодателство въвежда редица изисквания както по отношение лицата, които организират хазартни игри, така и по отношение на самия начин на организиране и провеждане на игрите. Предмет на специфична регламентация са и административното производство по издаване на лицензи и контролът по спазване на нормативните актове в областта на хазарта.

 

Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от:

 

  • Съдействие за получаване на лиценз за организиране на хазартни игри;
  • Правен съвет относно законосъобразното осъществяване на Вашата текуща дейност;
  • Правна помощ при обжалване на актове за прилагане на принудителни административни мерки и/или на наказателни постановления;
  • Какъвто и да било друг въпрос, свързан с приложението на хазартното законодателство.