Капиталови пазари

Въпреки че настоящият капиталов пазар в България има сравнително кратка история, чрез създаването през 2003 г. на Комисията за финансов надзор като регулатор на небанковия финансов сектор се осъществява надзор и регулиране на капиталовия пазар, пенсионното осигуряване  и застрахователната дейност. Действащата българската правна рамка е хармонизирана с приложимото европейско законодателство в резултат на редица приети нормативни актове през последните години.

 

Независимо от това обаче, постоянните законодателни промени, регулаторните изисквания и бързото развитие на капиталовите пазари нерядко създават затруднения за текущата работа на участниците в капиталовия пазар. Спазването на регулациите, нормативно установените срокове за изпълнение на задълженията и осъществяването на съответната дейност едновременно се превръщат в предизвикателство за тях.

 

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ разполага с експертни познания и предоставя правни съвети и консултации относно:

 

  • Действащото българско законодателство, регулиращо дейността на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните посредници, застрахователните компании и надзора от страна на регулаторния орган върху тях;
  • Актуалните регулаторни правила, публичното предлагане, изготвяне на проспекти за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
  • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на публични дружества;
  • Увеличаване на капитала на публични дружества;
  • Отписване на публични дружества от водения от Комисията за финансов надзор регистър;
  • Емитиране на облигационни заеми;
  • Организиране и управление на колективни инвестиционни схеми;
  • Лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор;
  • Обжалване на наложени от Комисията санкции и процесуално представителство пред съдебни органи.
 

Капиталовите пазари са специфична сфера, поради което нашият екип предлага индивидуален подход при разрешаването на всеки казус.