адв. Любимка Любомирова-Георгиева

Съдружник
lyubimka.georgieva@levalex.com

Адв. Любимка Георгиева придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. Има над 20 години професионален опит.

От 2001 г. до 2003 г. адв. Георгиева работи в Държавна комисия по ценните книжа (ДКЦК). През 2003 г. ДКЦК, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор.

От 2003 г. до 2017 г. работи в Комисията за финансов надзор. Дългогодишната й работа в Комисията дава възможност за натрупването на широка правна експертиза и опит в областта на капиталовия и застрахователния пазар в следните основни сфери: публични дружества и други емитенти на ценни книжа, дружества със специална инвестиционна цел, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и инвестиционни посредници, застрахователни компании, опериращи на българския застрахователен пазар, лицензионни производства пред Комисията, както и процесуално представителство във връзка с искови, административни и административнонаказателни производства.

В периода от м. октомври 2016 г. до м. февруари 2017 г. адв. Георгиева е председател на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори. В това си качество придобива опит в разглеждането на спорове между потребители и търговци, включително съдействие за разрешаването им чрез изготвяне на помирително предложение за страните.

Част от професионалния стаж на адвокат Георгиева е придобит в „Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност“ към Министерския съвет, където натрупва опит в разглеждането и съгласуването на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, както и в изготвянето на оценка на въздействието на приетите от Народното събрание законодателни актове.

В периода януари-април  2018 г. е главен експерт в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, където извършва дейност по съгласуване на законопроекти съобразно функционалната компетентност на Комисията.

От м. май 2018 г. до настоящия момент адв. Георгиева е член на Софийска адвокатска колегия.

Значителният опит на адвокат Георгиева включва консултиране на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел във всички аспекти от тяхната дейност – текущо абонаментно обслужване, процесуално представителство по дела, изготвяне на  становища и анализи, касаещи различни сфери на правото, съдействие на клиенти в различни административни процедури, обжалване на незаконосъобразни актове, предписания и наказателни постановления, издадени от административни органи.

Сфери на дейност:

  • Капиталови пазари
  • Облигационно право
  • Административно & административнонаказателно право
  • Процесуално представителство
  • Търговско право
  • Гражданско право