ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ИВАНОВ, АЛЕКСАНДРОВА и КАЛИСТРАТОВ“

 

 

Настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката) на Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ (Адвокатското дружество) е разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, Регламент 2016/679) и българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Политиката има за цел да Ви информира какви Ваши лични данни се събират и обработват във връзка с нашата дейност, защо и как се обработват, на какви трети лица е възможно да бъдат предоставени, както и с какви права разполагате във връзка с обработването на Вашите лични данни съгласно посочените нормативни актове.

 

Ние от Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ обработваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство, като спазваме принципите за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност, точност, цялостност и поверителност на личните данни, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението и ограничение на целите, за които те се използват.

 

Какво представляват личните данни?

Това е всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и с помощта на която то може да бъде идентифицирано и разграничено от други физически лица (например име и фамилия на лицето, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), постоянен и настоящ адрес, имейл адрес, номер на документ за самоличност, адрес на интернет протокол (IP), данни за местоположение и др.).

 

Кога обработването на личните Ви данни е законосъобразно?

 • Когато сте дали Вашето изрично съгласие за обработването;
 • Когато личните Ви данни са необходими за изпълнението на поето към Вас договорно задължение или когато по Ваше искане е необходимо предприемането на стъпки за сключването на договор;
 • Когато те са необходими на администратора на лични данни, за да може той да изпълни свое законово задължение;
 • Когато обработването им е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или такива интереси на друго физическо лице;
 • Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • Когато обработването е необходимо за целите на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, при условие че по този начин не се засягат сериозно Ваши интереси или основни права и свободи.
 

Какво е администратор на лични данни?

Най-общо казано, администраторът на лични данни е лице, което определя защо и как ще бъдат обработвани личните Ви данни.

 

Кои сме ние?

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ е юридическо лице, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд (СГС) с Решение № 1 от 03.08.2020 г. по ф.д. № 26/2020 г. и в Единния регистър на адвокатските дружества към Висшия адвокатски съвет под № 2700060410, с код по БУЛСТАТ 177448896, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Княз Борис І“ № 98А, ет. 3.

 

Адвокатското дружество е администратор на лични данни в редица случаи (когато ни предоставяте такива, за да отговорим на Ваше запитване, да подготвим документи, жалби, искови молби и др., да Ви представляваме пред трети лица и т.н.).

 

Как можете да се свържете с нас по въпроси относно защитата на личните Ви данни?

Можете да се свържете с Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ относно всички въпроси, касаещи защитата на личните Ви данни, по следните начини:

 • На адрес: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Княз Борис І“ № 98А, ет. 3;
 • На телефон: 02/488 6777;
 • На електронен адрес: office@levalex.com
 • Чрез формата за контакт на нашата електронна страница: www.levalex.com.

 

Субекти на лични данни

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ събира и обработва лични данни на:

 • своите клиенти (вкл. на лица, с които сме в преддоговорни отношения и на лица, които са отправили запитване до нас), техните законни представители и/или пълномощници, както и на лица за контакт с клиентите;
 • законни представители, пълномощници, прокуристи, съдружници, акционери, управители, членове на органи на управление на юридически лица – наши клиенти и/или контрагенти на наши клиенти;
 • физически лица – контрагенти на нашите клиенти;
 • физически лица – участници в съдебни и извънсъдебни производства;
 • кандидати за работа;
 • други физически лица, когато това е необходимо, за да изпълним наши договорни или законови задължения.
 

Какви категории лични данни обработваме, с каква цел и на какво основание?

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ обработва следните категории лични данни: имена на лицата, ЕГН или друг идентификационен номер, постоянен и настоящ адрес, електронен адрес, телефонен номер, данни за документ за самоличност (вид, номер, дата и място на издаване, валидност, издаващ орган), гражданство, данни за банкова сметка и други лични данни, които могат да бъдат необходими в зависимост от конкретния казус (напр. месторождение, месторабота, образование, родствени връзки, семейно положение, имотно/финансово състояние, участия в дружества и др.).

 

Личните Ви данни са ни необходими за следните цели:

 • За да можем да осъществим комуникация с Вас с цел сключване на договор за юридически услуги и да изпълним поетите по такъв договор задължения към Вас  (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679);
 • За да изпълним наши законови задължения – напр. идентифициране на клиенти за целите на превенцията срещу изпирането на пари (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент 2016/679);
 • За да защитим наши законни интереси при необходимост от това – например при неизпълнение от Ваша страна на сключения договор за предоставяне на юридически услуги (чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент 2016/679).
 

По отношение на кандидатите за работа

С цел извършване на подбор на лицата, които кандидатстват за работа при нас, ние събираме и обработваме следните категории лични данни: имена, данни за контакт, дата на раждане, образование, професионална квалификация, стаж, опит и друга информация, предоставена доброволно от кандидата.

Тези лични данни са ни необходими, за да можем да направим преценка дали кандидатът е подходящ за съответната позиция и евентуално да предприемем необходимите стъпки за сключване на договор по искане на лицето, което кандидатства за работа (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679).

Също така, Адвокатското дружество може да провери за наличието на публично достъпна информация за кандидата, както и за информация, която кандидатът сам е публикувал в интернет (напр. в профила му/й в LinkedIn или други социални мрежи).

 

При осъществяване на контакт с нас през нашата интернет страница

Личните данни, които ни предоставяте чрез онлайн формата за контакт с нас включват име и фамилия, електронен адрес и телефон за връзка. Те са ни необходими, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на Вашето запитване (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679).

При посещение на нашия сайт автоматично се събират следните данни: интернет протокола (IP) на устройството, от което осъществявате достъп; вид на устройството, от което осъществявате достъп, вид на браузъра, дата и време на посещенията и др.

 

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ може да обработва и други лични данни, когато задължение за това е предвидено в нормативен акт. Ние събираме и обработваме чувствителни лични данни, като раса, религия, политическа принадлежност и др. само с Вашето изрично съгласие или при условията, предвидени в чл. 9 от Регламент 2016/679.

 

За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ съхранява личните Ви данни за срока на сключения с Вас договор за предоставяне на юридически услуги и за период, не по-дълъг от 10 години след това с цел изпълнение на наши законови задължения, уреждане на евентуални бъдещи спорове и др., освен ако в действащото законодателство е предвиден по-дълъг срок.

 

В случаите, когато са ни били предоставени лични данни, но не се е стигнало до сключване на договор за предоставяне на юридически услуги, тези данни се съхраняват в срок, не по-дълъг от 2 месеца от приключване на кореспонденцията.

 

Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор. С Ваше съгласие този срок може да бъде продължен с оглед участие в бъдещи процедури за подбор. В последния случай имате право да оттеглите съгласието си за обработването по всяко време и да поискате от нас да изтрием личните Ви данни.

 

Когато личните данни, които сме събрали, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ще ги заличим или ги унищожим по друг надежден начин.

 

На какви трети лица е възможно да предоставим Вашите лични данни?

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ може да предостави личните Ви данни на:

 • адвокати, служители и асоциирани членове на Адвокатското дружество – за отговор на запитвания и предоставяне на възложените ни от Вас юридически услуги;
 • външни доверени адвокати и консултанти с цел максимално удовлетворяване на Вашите интереси – само след като получим Вашето одобрение;
 • на кредитни институции – за целите на заплащане на възнаграждения;
 • на куриерски дружества и пощенски оператори – с цел осъществяване на комуникация с Вас, когато това е необходимо;
 • държавни и общински органи и на органи, изпълняващи публични функции – когато това е необходимо за изпълнението на поети към Вас договорни задължения или за изпълнението на наши законови задължения;
 • на съд или на арбитраж – за осъществяване на процесуално представителство по съдебни производства, както и когато това е необходимо за събиране на наши вземания;
 • на лица, извън горепосочените, когато това е необходимо – само след получаване на Вашето съгласие в случаите, когато такова се изисква.
 

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ може да предостави Вашите лични данни на други държави или международни организации, когато това е необходимо, като в такъв случай се съобразяват всички изисквания на приложимото законодателство.

Получените от кандидатите за работа лични данни не се предоставят на трети лица.

 

Какви са Вашите права при обработването на личните Ви данни?

Във връзка с обработването на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 • Право на достъп – имате право да получите безплатна информация дали обработваме личните Ви данни, както и какви категории лични данни обработваме, с каква цел и на кого можем да ги предоставим;
 • Право на коригиране – можете да поискате да коригираме Вашите лични данни, когато те са неверни, неточни или непълни;
 • Право на възражение – можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се извършва въз основа на наш легитимен интерес, а Вие считате, че не разполагаме с такъв;
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни – имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни (т.е., да ги обработваме за точно определени цели), когато не можем да ги изтрием поради наличие на законово задължение; когато оспорвате точността им (за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните); когато считате, че обработването е неправомерно, но не желаете данните да бъдат изтрити, а само да се ограничи използването им;
 • Право на изтриване (право „да бъдете забравени“) – можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, когато целта, за която са били предоставени, е изпълнена; когато не желаете те да бъдат обработвани повече и ние нямаме валидно правно основание да продължим да ги обработваме или когато те са били обработвани незаконосъобразно;
 • Право на преносимост на личните Ви данни – имате право да получите в достъпен формат Вашите личните данни, които сте ни предоставили, когато обработването им е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат пряко прехвърлени от нас към друг администратор, когато това е технически възможно.
 

Как можете да упражните Вашите права?

Всички изброени права можете да упражните чрез отправяне на писмено искане до нас на посочените в тази Политика адрес или електронна поща. Ние ще разгледаме Вашето искане без неоснователно забавяне и ще Ви уведомим за предприетите действия.

 

Ако считате, че Вашите права за защита на личните Ви данни са нарушени, имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • Телефон: 02/915 3 518;
 • Eлектронен адрес: kzld@cpdp.bg;
 • Електронна страница: cpdp.bg.
 

Промяна на Политиката за защита на личните данни

Адвокатско дружество  „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ си запазва правото да променя и актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по всяко време. Всяка промяна ще бъде своевременно посочена на уебсайта на Адвокатското дружество, а при съществена такава ще бъдете уведомени и посредством имейл и/или телефон.

 

Последна актуализация: 16.01.2023 г.