Административнонаказателно право

Административнонаказателното право се занимава с установяването на административни нарушения, издаването на наказателни постановления и електронни фишове, както и с реда за тяхното обжалване, влизане в сила и изпълнение.

 

Специфичното за производствата по обжалване на наказателни постановления и електронни фишове е, че те са двуинстанционни – развиват се пред районните съдилища като първа инстанция и пред административните – като касационна.

 

Нашият екип разполага с богат опит в областта на административнонаказателното право и може да ви окаже ефективно съдействие във връзка с:

 

  • Изготвяне на жалби срещу наказателни постановления и електронни фишове;
  • Производствата по изпълнение на наказателните постановления и съдебните решения, постановени при тяхното обжалване;
  • Възобновяване на административнонаказателни производства;
  • Осъществяване на процесуално представителство пред районните и административните съдилища.