Дружествено & търговско право

Търговското право има за цел да регулира динамичния търговски оборот и отношенията, в които влизат търговците при осъществяване на своята дейност (сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на търговски сделки).

 

Дружественото (корпоративното) право, като подразделение на търговското, се занимава с правното положение на търговците (тяхното възникване, съществуване и прекратяване).

 

Нашият екип може да Ви съдейства при:

 

 • Избор на правна форма, под която да развивате Вашата търговската дейност;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи за учредяването на търговски дружества, клонове и търговски представителства;
 • Изготвяне и подаване на документи за извършване на промени във вече създадени юридически структури – увеличаване и намаляване на капитал, промени в състава на съдружниците/акционерите, прехвърляне на акции и дялове, промени в управлението на дружеството, изменения в учредителните документи и др.;
 • Публикуване на ГФО;
 • Подаване на декларации за липса на дейност;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • Представителство пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Българската търговско-промишлена палата и др.;
 • Необходимост от абонаментно корпоративно обслужване;
 • Всякакви други въпроси от корпоративноправно естество.

 

Можем да бъдем полезни и по въпроси относно:

 

 • Подготовката, сключването, изменението, (не)изпълнението и прекратяването на търговски сделки;
 • Представителство при съдебно и извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка със сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на търговски сделки и др.