Отговорност на държавата и общините за вреди

Държавата и общините носят пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица по повод тяхната служебна дейност.

Нашите услуги в тази сфера включват:

  • Предоставяне на устни и писмени консултации и становища по въпросите за отговорността на държавата и общините за вреди;
  • Изготвяне и подаване на искови молби, становища и всякакви други документи, необходими за образуването, развитието и приключването на исковия процес;
  • Процесуално представителство по образувани дела срещу държавата и общините.

Екипът на адвокатско дружество „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ успешно е представлявал свои клиенти по дела срещу държавата с висок материален интерес и разполага с необходимата експертиза и опит в тази област.